Saabs Konstförening stadgar

Vid eventuell avvikelse till originalet gäller originalet.

ALLMÄNT

§1 Föreningens namn är Saabs Konstförening. Föreningen, som startades 1942, är en ideell förening med organisationsnummer 822001-2820.

§2 Föreningens uppgift är att främja intresset för konst, på Saabs alla orter, genom att arrangera utställningar, företrädesvis av svensk konst och förvärva konst att fördela till medlemmarna genom utlottning och försäljning samt genom att arrangera kulturaktiviteter såsom studieresor, föreläsningar och kurser.

§3 Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Linköping.

MEDLEMSSKAP

§4 Medlemskap i föreningen kan sökas av och erbjudas till personer som är anställda, tidigare anställda eller pensionär vid Saab AB (publ) eller något av dess dotter- eller intressebolag, liksom nära anhöriga till sådana personer.

§5 Medlemsavgift fastställs på årsmötet och kan betalas månadsvis eller årsvis. För årsbetalande medlem ska avgiften vara föreningen tillhanda senast 28 februari. För månadsbetalande medlem ska avgiften vara föreningen tillhanda senast den sista i månaden för att kunna vara med i månadsutlottning månaden efter.

§6 Utträde ur föreningen får inte ske tidigare än efter ett år, räknat från inträdesmånaden. Medlem, som efter minst ett år önskar lämna föreningen, ska anmäla detta till styrelsen, varefter medlemskapet upphör den efterföljande månaden.

§7 Medlem, som ej betalar fastställd medlemsavgift, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Styrelsen kan bevilja medlem vilande medlemskap, utan krav på betalning, om medlemmen anmäler önskemål om detta på grund av exempelvis sjukdom, utlandstjänstgöring, militärtjänstgöring eller av annan liknande anledning. Vilande medlem kvarstår i föreningen och har rätt att delta i föreningens utlottningar under en karenstid av sex månader.

§8 Styrelsen ska upprätthålla en aktuell medlemsförteckning, som minst bör innehålla medlems namn, anställningsnummer, telefonnummer, adress, e-postadress och inträdesdatum samt antal vinster.  Alla uppgifter hanteras enligt GDPR.

§9 Medlem erhåller rabatt, i regel 20 %, vid köp från föreningens utställningar.

§10 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är inte heller personligen ansvarig för några skulder.

§11 Till Hedersmedlem kan utses föreningsmedlem, som verksamt främjat föreningens intressen. Förslag att utse hedersmedlem kan lämnas av enskild föreningsmedlem eller av styrelsen. Förslaget ska läggas fram vid ordinarie årsmöte och tas upp på föredragningslistan. För beslut härom fordras att 3/4 av de närvarande medlemmarna vid årsmötet är ense om beslutet. Hedersmedlem får delta i årsmöten, har yttranderätt, rösträtt, får delta i föreningens egna möten men är ej valbar till styrelsen samt betalar ingen årlig avgift.

§12 Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter, varav en utses till ordförande, samt 2-4 suppleanter. Ordföranden utses på årsmötet och väljs för ett år. Mandattid för ordinarie ledamöter är i regel 2 år, så att halva styrelsen väljs varje år. Suppleanterna väljs på 1 år.

§13 Styrelsen sammanträder minst 7 gånger per år. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst. Beslut, som fattas på styrelsemöte, ska protokollföras.

§14 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

§15 Styrelsen ska varje år avge en verksamhetsberättelse, som ska vara undertecknad av styrelseledamöter.

§16 För granskning av styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper utser årsmötet 2 revisorer och 1 suppleant.

FIRMATECKNING

§17 Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var och en för sig eller båda i förening. På det konstituerande styrelsemötet fördelas övriga styrelseposter och ansvarsområden mellan styrelsemedlemmar.  

UTSTÄLLNINGAR, INKÖP OCH UTLOTTING AV KONST

§18 Utlottning av konstverk ska ske på tid och sätt som beslutas av styrelsen.

§19 För val av konstnärer till utställningar och konstverk, som ska köpas in för utlottning, ska finnas en konstnämnd. Konstnämnden tar fram förslag till styrelsen som sedan fattar beslut. Konstnämnden ska bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter varav en ska vara konstsakkunnig och behöver inte ingå i styrelsen. Sammankallande ledamot i konstnämnd utses på årsmöte. Övriga ledamöter och suppleanter, utses på det konstituerande styrelsemötet

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR

§20 Bidrag och ersättningar såsom utbildning, bilersättning, representation ska utgå enligt vad styrelsen godkänt och följa Skatteverkets regler.

RÄKENSKAPSÅR OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

§21 Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år. Dessa och tillhörande handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse ska före den 15 februari överlämnas till revisorerna. Revisorerna ska senast den 1 mars avge en skriftlig berättelse till styrelsen över granskningen. Där ska ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkas eller avstyrkas. Samtidigt ska revisorerna återlämna de erhållna handlingarna. 

ÅRSMÖTE

§22 Årsmöte ska hållas före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Styrelsen kan även kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. Vid extra möte får inga andra ärenden än de, som anges i kallelsen, behandlas. Medlem har rätt att oanmäld närvara vid årsmöte och extra föreningsmöte.

§23 Vid årsmöte och extra föreningsmöte gäller: Varje medlem har en röst. Medlem kan inte överlåta sin rösträtt till annan medlem. Styrelseledamot eller styrelsesuppleant får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisor. Såsom föreningens beslut gäller den åsikt, vilken de flesta röstar för. Vid lika antal röster avgörs val av personer genom lottning. Vid lika antal röster för beslut i andra frågor har ordförande utslagsröst. Alla beslut ska protokollföras.

§24 Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte ska utlysas senast en vecka före möte. Kallelse ska nå medlem senast en vecka före sammanträdet.

§25 Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska skriftligen ha inkommit senast två månader före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§26 Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.
 • Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig tid och ordning.
 • Val av justeringsmän, som även är rösträknare.
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning och revisionsberättelse).
 • Fråga och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen.
 • Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 • Val av ordföranden
 • Val av övriga ledamöter och suppleanter.
 • Val av sammankallande ledamot i konstnämnden.
 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgift för tiden intill nästa årsmöte.
 • Övriga ärenden. 

STADGEÄNDRING OCH FÖRENINGENS UPPHÖRANDE

§27 Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upphörande ska fattas vid två på varandra följande årsmöten eller ett extra föreningsmöte och ett årsmöte. Vid det sista mötet ska beslutet ha fått minst 2/3 av antalet röster. Vid föreningens upphörande ska tillgångarna anslås till det ändamål som beslutas vid det sista sammanträdet.

SKILJEKLAUSUL

§28 Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.