Stadgar för Saabs Konstförening

Vid eventuell avvikelse till originalet gäller originalet.

§1 Föreningens namn är Saabs Konstförening.

§2 Föreningens uppgift är att främja intresset för konst genom att arrangera utställningar, företrädesvis av svensk konst och förvärva konst att fördela till medlemmarna genom utlottning och försäljning samt genom att arrangera kulturaktiviteter såsom studieresor, föreläsningar och kurser

§3 Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Linköping.

§4 Medlemskap i föreningen kan sökas av och erbjudas till personer som är anställda, tidigare anställda eller pensionär vid Saab AB (publ) eller något av dess dotter- eller intressebolag, liksom nära anhöriga till sådana personer

§5 Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet. Styrelsen bestämmer vid vilken tid och på vilket sätt avgiften skall betalas.

§6 Utträde ur föreningen får inte ske tidigare än efter ett år, räknat från inträdesmånaden. Medlem, som efter minst ett år önskar lämna föreningen, skall anmäla detta till styrelsen, varefter medlemskapet upphör den efterföljande månaden.

§7 Medlem, som ej betalar fastställd medlemsavgift, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem, som på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller av annan liknande anledning inte betalar avgift, betraktas som vilande medlem. Vilande medlem kvarstår i föreningen och har rätt att delta i föreningens utlottningar under en karenstid av sex månader.

§8 Styrelsen skall upprätthålla en aktuell medlemsförteckning, som minst bör innehålla medlems namn, anställningsnummer/internadress/adress, e-postadress och inträdesdatum.

§9 Medlem erhåller rabatt, i regel 20%, vid kontantköp från föreningens utställningar.

§10 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är inte heller personligen ansvarig för några skulder.

§11 Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse. Styrelsen beslutar hur många ledamöter, minst 6 och högst 12, som skall ingå däri. Antalet ordinarie ledamöter liksom antalet suppleanter skall bestämmas med hänsyn till verksamhetens omfattning och senast 2 månader före årsmötet delges valnämnden. Mandattid för ordinarie ledamöter är i regel 2 år, så att halva styrelsen väljes varje år. Suppleanterna väljes på 1 år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när denna anser det lämpligt eller när annan styrelseledamot än ordföranden påkallar detta. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande inklusive suppleanter uppgår till minst hälften av antalet ordinarie ledamöter. Såsom styrelsens beslut gäller den åsikt, vilken de flesta röstar för. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst. Beslut, som fattas på styrelsemöte, skall protokollföras. Styrelsen skall varje år avge en förvaltningsberättelse, som skall vara undertecknad av styrelseledamöterna.

§12 Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av styreseledamöter, som utsetts av styrelsen.

§13 Utlottning av konstverk skall ske på tid och sätt som bestämmes av styrelsen.

§14 För val av konstverk, som skall köpas in för utlottning, skall finnas en konstnämnd. Den skall bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter, av vilka 2 ledamöter och 1 suppleant utses av årsmötet samt de övriga av styrelsen. En av ledamöterna, som utses av styrelsen, skall vara konstsakkunnig. Konstnämnden utser en ledamot till sammankallande. Konstnämnden är beslutsför när minst 3 ledamöter/suppleanter är närvarande. Mandattid för ordinarie ledamöter är i regel 2 år. Suppleanter väljes i regel för 1 år. Såsom konstnämndens beslut gäller den åsikt, vilken de flesta röstar för, men vid lika antal röster har den konstsakkunnige utslagsröst.

§15 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet 2 revisorer och 1 suppleant.

§16 Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år. Dessa och tillhörande handlingar samt styrelsens förvaltningsberättelse skall före den 15 februari överlämnas till revisorerna. Revisorerna skall senast den 1 mars avge en skriftlig berättelse till styrelsen över granskningen. Där skall ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkas eller avstyrkas. Samtidigt skall revisorerna återlämna de erhållna handlingarna.

§17 Medlem har rätt att oanmäld närvara vid årsmöte och extra föreningssammanträde. Årsmöte skall hållas före utgången av mars månad på kallelse av styrelsen. Styrelsen kan även kalla medlemmarna till extra föreningssammanträde. Vid årsmöte och extra föreningssammanträde gäller: Varje medlem har en röst. Medlem kan inte överlåta sin rösträtt till annan medlem. Styrelseledamot eller styrelsesuppleant får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisor. Såsom föreningens beslut gäller den åsikt, vilken de flesta röstar för Vid lika antal röster avgörs val av personer genom lottning. Vik lika antal röster för beslut i andra frågor har ordförande utslagsröst. Alla beslut skall protokollföras.

§18 Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde sker på sätt som bestämmes av styrelsen. Kallelse skall nå medlem senast en vecka före sammanträdet.

§19 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig tid och ordning. Val av justeringsmän, som även är rösträknare. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. Fråga och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Val av 2 ledamöter och 1 suppleant i konstnämnden. Val revisorer och revisorssuppleant Val av valberedning bestående av 2 personer varav 1 sammankallande. Fastställande av medlemsavgift för tiden intill nästa årsmöte. Övriga ärenden.

§20 Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upphörande skall fattas vid två på varandra följande årsmöten eller ett extra föreningsmöte och ett årsmöte. Vid det sista mötet skall beslutet ha fått minst 2/3 av antalet röster.

§21 Då föreningen upphör skall dess tillgångar anslås till det ändamål, som beslutas vid det sista sammanträdet.